Podľa rozhodnutia
Konferencie biskupov Slovenska
sa kvôli koronavírusu
nekonajú verejné sväté omše
až do odvolania.

Pohreby sa konajú konajú
priamo na cintoríne,
za účasti len najbližších príbuzných.


___________________________________

Farské oznamy 8. 3. 2020
2. pôstna nedeľa


Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty.

Prosíme, aby ste nám v sakristii nahlásili adresy chorých a nevládnych k veľkonočnej sv. spovedi.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie, môže si prevziať tlačivo vzadu na stolíku alebo v sakristii.

V Dome kultúry budú v sobotu o 18:00 prednášky, modlitby a chvály na tému Exodus - púšť. Hosťom bude Spoločenstvo Efata.

_______________________________

Ďakujeme,
že darujete 2% z dane
nášmu farskému občianskemu združeniu PRO BONUM

Príjímateľ 2%

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo-ulica: A. Hlinku
Súp./orient. číslo: 47/3
PSČ: 022 01
Obec: Čadca

Postup pre zamestnancov

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Ak je táto suma viac ako 3 eurá, môžete ju poukázať príjemcovi.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, kde napíšete údaje o prijímateľovi 2 % dane ako sú uvedené hore.

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte alebo zašlite do 30. apríla na svoj daňový úrad.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

1. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane. Suma musí byť min. 3 eurá.

2. Sumu a údaje o prijímateľovi uveďte do daňového priznania.

Postup pre právnické osoby

1. Vypočítajte si 1% zo zaplatenej dane. Suma musí byť min. 8 eur pre jedného prijímateľa.

2. Sumu a údaje o prijímateľovi uveďte do daňového priznania.

___________________________________


Farské oznamy 1. 3. 2020
1. pôstna nedeľa


Po sv. omšiach je dnes pravidelná zbierka na charitu. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v pôstnom období každý piatok hodinu pred sv. omšou, teda o 16:15 a každú nedeľu o 15:00 hodine.
Teda aj dnes bude krížová cesta vo farskom kostole o 15:00.
Na filiálkach býva krížová cesta tak ako je zaužívané.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Na Horelici bude spovedanie vo štvrtok od 15:00 a sv. omša o 16:00.
V Čadečke spovedanie vo štvrtok od 15:30 a sv. omša o 16:30.

Vo farskom kostole sa spovedá na prvý piatok od 14:00 hodiny.
Pridáva sa sv. omša aj o 15:45.

Spovedanie chorých a nevládnych po domoch a bytoch bude až na budúci týždeň, bližšie k Veľkej noci.

V sobotu bude pred rannou sv. omšou fatimská pobožnosť.

Mladých pozývame na adoráciu spojenú s modlitbami chvál, ktorá bude v piatok po večernej sv. omši.

Stretnutia seniorov, ktoré bývajú v pastoračnom centre každú stredu od 9:00 do 11:00 budú mať v marci takýto program:
V túto stredu: Tvorivé dieľne
Na ďalšiu stredu: Stretnutie pri Sv. písme
18. marca: Bezplatné meranie zraku
25. marca: prednáška na tému: Prevencia onkologických ochorení.
Podrobnosti sú vo výveske.