Údaje zo sčítania ľudí 2011 v Čadci

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 9 882 10 836 20 718
Gréckokatolícka cirkev 13 16 29
Pravoslávna cirkev 11 13 24
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 39 50 89
Reformovaná kresťanská cirkev 5 3 8
Apoštolská cirkev 5 3 8
Starokatolícka cirkev 12 7 19
Bratská jednota baptistov 1 1 2
Cirkev československá husitská 6 0 6
Cirkev adventistov siedmeho dňa 3 6 9
Kresťanské zbory 20 14 34
Ústredný zväz židovských náboženských obcí 1 1 2
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 18 27 45
Novoapoštolská cirkev 0 1 1
Bahájske spoločenstvo 1 0 1
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní 0 1 1
Bez vyznania 652 430 1 082
Iné 30 20 50
Nezistené 1 602 1 229 2 831
Spolu 12 301 12 658 24 959