Patrón farnosti


Dátum sviatku:
24. august

Význam mena: Bar Tholomej, syn Tolomaia; syn vyorávača brázd, syn silného muža (aram.)

Emblém: nôž, kniha, stiahnutá koža

Svätý Bartolomej patrí medzi apoštolov, o ktorých nevieme takmer nič. Evanjeliá uvádzajú jeho meno v dvojitej podobe. Tri synoptické evanjeliá a Skutky apoštolov nazývajú tohto apoštola všeobecne zaužívaným menom Bartolomej, kým Jánovo evanjelium ho nazýva Natanael.

Natanael bolo zrejme jeho osobné meno, kým Bartolomejom sa nazýval po otcovi. Bar-Talmai (aramejský tvar) alebo Bar-Tholomai (grécka podoba) znamená jednoducho Talmajov alebo Tolomajov syn. Podobne sa aj apoštol Šimon Peter nazýval Simeon Bar-Jonas, to znamená Šimon, Jonášov syn.

Jánovo evanjelium nám prezrádza, že Natanael-Bartolomej pochádzal z galilejského mestečka Kány (Jn 21,2), ktoré ležalo na zapád od Genezaretského jazera a na sever od Nazareta. Bol priateľom apoštola Filipa. Obaja ešte pred svojím povolaním za apoštolov patrili medzi tých, čo očakávali Mesiášov príchod. Preto len čo sa Filip zoznámil s Ježišom, vyhľadal Bartolomeja a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom píše Mojžiš v Zákone aj proroci: Ježiša z Nazareta, syna Jozefovho." (Jn 1,45n).

Bartolomej nebol z tých, čo by tak ľahko uverili, a okrem toho nemal o Nazarete dobrú mienku. Preto odpovedal priateľovi pochybovačnou otázkou: "Či môže z Nazareta pochádzať niečo dobré?" No Filip nástojil: "Poď a uvidíš!" To už bolo preňho prijateľnejšie. Išiel teda sám sa presvedčiť, čo je na Filipových slovách pravdy.

Keď prichádzal k Ježišovi, ten ho privítal slovami: "Hľa, pravý Izraelita, v ktorom niet klamu!" Prekvapený Naranael sa spýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" A Ježiš mu odpovedal: "Prv než ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom." Tieto slová boli dôkazom, že Ježiš vie viac ako obyčajný človek. Ohromený Natanael vyhlásil: "Rabbi, ty si Boží Syn! Ty si kráľ Izraela!" Ježiš mu potvrdil túto vieru a prisľúbil mu ešte väčšie dôkazy: "Pretože som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Ešte väčšie veci uvidíš!"

A Natanael-Bartolomej bol spolu s ostatnými apoštolmi naozaj svedkom veľkých Ježišových slov i jeho veľkých skutkov až po zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého.

O Bartolomejovom apoštolskom účinkovaní nemáme spoľahlivé správy. Stará kresťanská tradícia kladie jeho misionárske cesty na Stredný východ od Malej Ázie až po Indiu. Do Indie údajne priniesol prvotné, aramejské evanjelium sv. Matúša.

Všetky najstaršie životopisy hovoria o mučeníckej smrti apoštola Bartolomeja, a to v Arménsku. Líšia sa však v opise smrti. Niektoré hovoria o ukrižovaní, iné o sťatí. Najčastejšie sa však spomína, že Bartolomej zomrel, keď mu za živa stiahli kožu z tela. Preto sa obyčajne vyobrazuje s veľkým nožom akop nástrojom svojho mučenia.

Podľa starých cirkevných autorov telesné pozostatky sv. Bartolomeja, alebo aspoň ich veľkú časť, preniesli v 5. storočí z Arménska do Mezopotámie, prípadne do Frýgie v Malej Ázii. Na konci 6. storočia sa objavili na Liparských ostrovoch pri Sicílii a v 9. stor. v juhotalianskom meste Benevente. 

Odtiaľ ich dal nemecký cisár Otto III. preniesť do kostola, ktorý dal postaviť na apoštolovu počesť na Tiberskom ostrove v Ríme. Sú však pochybnosti o tom, či Benevenťania dali cisárovi pravé ostatky a či si ich nenechali pre svoj kostol zasvätený svätému apoštolovi.

Zdroj: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991.

www.knazi.sk


Mučenícka smrť sv. Bartolomeja je zobrazená na viacerých obrazoch slávnych maliarov.

No osobitne Michelangelo na svojom preslávenom obraze "Posledný súd" v umeleckom zobrazení predstavil tohto apoštola, ako v jednej ruke drží kožu stiahnutú zo svojho tele, a v druhej drží nôž, ktorým to bolo urobené.

Zdroj: Vatikán - Sixtínska kaplnka - Posledný súd - výber z obrazu